Đăng ký -

  1. TẠO TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ

  • Tạo tài khoản riêng cho nhóm Nhân viên Support hoặc Quản trị phải có để chủ động login vào hệ thống và để lưu trữ lịch sử làm việc.

  • Menu Thành viên -> Thêm mới -> chọn nhóm: Nhân viên.

  • Lưu ý: có thể phân quyền lại các quyền mới cho nhóm Nhân viên.

Menu Thành viên -> Nhóm quyền-> Chọn quyền

Last updated