Khách hàng

  1. Khách hàng tích điểm sẽ được lưu lại trong menu Khách hàng.

  • Có thể chỉnh sửa thông tin.

  1. Admin có thể sort nhanh các cột hoặc dùng tính năng filter để tìm kiếm thông tin Khách hàng tích điểm mới nhất.

  1. Quản trị có thể chủ động đổi quà cho khách hàng -> trong menu Khách hàng.

  • Click tính năng đổi quà

  • Thực hiện đổi quà cho khách hàng đã đủ điểm.

  1. Sau khi đổi quà thành công, điểm sẽ bị trừ và danh sách quà sẽ được lưu lại trong thông tin của Khách hàng:

  • Số lượng quà đã đổi.

  • Ai đã thực hiện đổi quà cho Khách hàng.

Last updated