Sản phẩm

  • Danh sách mã sản phẩm đã in tem đã update tại menu sản phẩm.

Chức năng

Mục đích

Tra cứu thông tin sản phẩm

Xuất file danh sách sản phẩm

Tải file danh sách sản phẩm lên

  • Admin chủ động thêm thông tin nhóm sản phẩm, cấu hình số điểm theo nhóm.

Last updated