Tích điểm

  1. Quản lý danh sách quà tặng và số điểm để đủ yêu cầu đổi quà:

  • Thông tin nhóm quà tặng, số điểm đổi, hình ảnh.

  1. Danh sách khách hàng đổi quà:

  • Khách hàng yêu cầu đổi quà sẽ được lưu lại trong menu Tích điểm -> Yêu cầu đổi quà

  • Admin có thể tải file excel để xử lý quà tặng cho khách hàng.

  • Sử dụng tính năng filter để tiến hành tìm nhanh thông tin trong danh sách.

  1. CẬP NHẬT HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

  • Hỗ trợ cập nhật lại thông tin hình ảnh các nhóm Sản phẩm trong menu Tích điểm -> Quà tặng.

  • Hình ảnh này sẽ load hình này ra website chương trình:

Last updated