Quản lý Bảo trì

  1. Cài đặt bảo trì

Trên menu chọn Bảo trì -> Cài đặt bảo trì -> Thêm mới

  • Nhập đầy đủ thông tin và nhấn Thêm mới

  • Hệ thống cập nhật lại danh sách Bảo trì theo Model

  1. Quản lý danh sách bảo trì

Chọn menu -> Bảo trì -> Danh sách bảo trì

Toàn bộ các sản phẩm đến lịch bảo trì đều được hiển thị ở đây.

Có thể liên kết để tạo phiếu sửa chữa bảo hành cho sản phẩm một cách tối ưu nhất.

Last updated