Quản lý Phiếu bảo hành

  1. Tạo phiếu bảo hành

  • Bước 1: Vào Bảo hành ---> Click vào Tạo phiếu, điền đầy đủ thông tin để Tạo phiếu Bảo hành.

Sau khi tạo phiếu thành công, thông tin phiếu sẽ được chuyển và lưu trữ ở menu Danh sách phiếu.

  • Cập nhật tính phí hoặc không tính phí linh kiện

  • Nhập tên và chọn linh kiện thay thế phù hợp

  • Sau khi đã chọn được linh kiện → linh kiện sẽ hiển thị dưới dạng danh sách

  • Sau đó chọn ô Cập nhật

  • Cập nhật lại giá về 0 nếu như đó là trường hợp Sửa chữa không tính phí

  • Sau khi cấu hình lại giá, hệ thống sẽ cập nhật Giá trong phiếu bảo hành về 0

  1. Quản lý danh sách phiếu

- Admin cập nhật, chỉnh sửa thông tin Phiếu bảo hành tại mục Hành động.

- Admin in phiếu bảo hành để đưa cho khách hàng.

Last updated