Quản lý Sản phẩm

1. Quản lý Hãng sản xuất.

- Vào menu Sản phẩm ---> Hãng sản xuất → Danh sách hãng

2. Quản lý Nhóm sản phẩm

- Click vào menu Sản phẩm ---> Chọn Nhóm sản phẩm ---> click Thêm mới để tạo nhóm sản phẩm.

- Sau khi thêm Nhóm sản phẩm công, tiến hành tạo Model sản phẩm.

3. Quản lý Model sản phẩm

- Danh sách Model phải được cập nhật trước khi thêm sản phẩm.

- Menu Sản phẩm → Model sản phẩm → Thêm mới.

- Admin chủ động tự thêm mới danh sách Model vào hệ thống.

4. Quản lý Danh sách sản phẩm

  • Thêm bằng chức năng “Thêm nhiều sản phẩm”

  • Chọn “Sản phẩm” → “Danh sách sản phẩm” → “Chức năng” → “Thêm nhiều sản phẩm”

  • Nhập đầy đủ thông tin và “Lưu” lại

- Import Danh sách sản phẩm bằng file excel

  • Vào menu Sản phẩm ---> Click Danh sách sản phẩm. Chọn chức năng TẢI LÊN như hình bên dưới.

  • Nhập Thời gian bảo hành, chọn Ngày nhập kho và tải lên file excel để tiến hành import lên hệ thống.

* Cột thời gian bảo hành này khi nhập cần lưu ý nhập đúng

Ghi chú :

File excel tải lên phải là file excel mẫu hệ thống.

- Xuất file excel để in ấn.

  • Để tiến hành in ấn đúng danh sách mã QR Code vừa xuất, nên sử dụng chức năng Lọc tìm kiếm có sẵn.

  • Sau đó chọn chức năng EXPORT để tải file excel.

  • File excel tải về có dạng:

Last updated