Quản lý Thành viên

1. Quản lý Danh sách thành viên

- Menu Danh sách Thành viên → Danh sách người dùng → Thêm mới.

- Điền đầy đủ thông tin vào form, phân nhóm, phân quyền.

- Sau khi lưu thành công, thành viên mới tạo có thể đăng nhập và sử dụng hệ thống.

2. Quản lý đối tác

- Menu Danh sách Thành viên → Đối tác → Thêm mới.

- Nhập đầy đủ thông tin và xác nhận Thêm mới.

  • Có thể thêm tài khoản cho quản lý Login vào hệ thống.

Last updated