Quản lý Tiền thưởng

Sau khi đã đăng nhập vào hệ thống, tiến hành:

1. Xuất kho cho đại lý

Quản lý xuất kho sản phẩm cho các đại lý, thông tin đại lý xuất kho sẽ được cập nhật.

2. Cài đặt đối soát tiền thưởng

Bước 1: Chọn danh mục "Tiền thưởng" -> Cài đặt đối soát -> Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin và "Thêm"

Bước 3: Hệ thống cập nhật thông tin

3. Kích hoạt bảo hành

Khách hàng nhập đầy đủ thông tin và tiến hành kích hoạt

Nhập đúng số điện thoại đại lý

4. Đối soát tiền thưởng

Bước 1: Chọn Danh mục "Tiền thưởng" -> Danh sách hoa hồng -> Hệ thống hiển thị danh sách chờ đối soát -> Chọn mục cần đối soát -> Tạo mã đối soát

Bước 2: Tạo phiếu đối soát

Kiểm tra thông tin và chọn "Lưu phiếu"

Bước 3: Hệ thống sẽ chuyển trạng thái "Chờ đối soát" sang "Đang đối soát"

Chọn "Cập nhật" để xác nhận "Đối soát"

Bước 4: Xác nhận đối soát

Bước 5: Trạng thái "Đang đối soát" ->"Đã đối soát"

5. Từ chối đối soát

Bước 1: Chọn danh mục "Tiền thưởng" -> Danh sách hoa hồng -> Chọn mục từ chối đối soát -> Thay đổi trạng thái

Bước 2: Nhập lý do từ chố đối soát và nhấn "Lưu"

Bước 3: Hệ thống cập nhập trạng thái "Chờ đối soát" -> "Từ chối"

Kết thúc đối soát.

Last updated