Bệnh nhân/khách hàng

Mục đích: Giúp quản lý và thêm mới khách hàng

  • Thêm mới

B1: Chọn “ Thêm mới”

B2: Nhập thông tin -> Thêm ngay

  • Tải lên/tải xuống dữ liệu khách hàng

  • Chỉnh sửa thông tin khách hàng

B1: Chọn menu “ hành động"-> Cập nhật-> Lưu lại

  • Xem lịch sử kích hoạt và bảo hành của khách hàng

B1: Chọn tên khách hàng hoặc SDT

B2: Hiển thị thông tin khách hàng, lịch sử kích hoạt và bảo hành

Last updated