Danh sách thẻ

 1. Danh sách thẻ

Giúp quản lý và thêm mới thẻ bảo hành

 • Chức năng “ Thêm mới”

B1: Chọn “ Chức năng”-> “Thêm nhiều sản phẩm”

B2: Nhập thông tin và số lượng thẻ bảo hành -> Lưu

Lưu ý: Phải tạo Đại lý/ Labo (Đối tác) trước khi tạo thẻ

Các bước tạo đối tác đã hướng dẫn ở trên

 1. Hãng sản xuất

Giúp quản lý thông tin và thêm mới hãng sản xuất

 • Thêm mới hãng sản xuất

B1: Chọn “ Thêm mới”

B2: Nhập thông tin hãng (ô màu vàng là bắt buộc nhập) -> Lưu

 • Cập nhật(Sửa, xoá) thông tin hãng sản xuất

B2: Chỉnh sửa thông tin hãng -> Lưu

 1. Nha khoa

Giúp quản lý thông tin và thêm mới nha khoa

 • Thêm mới nha khoa

B1: Chọn “Thêm mới”

B2: Nhập thông tin nha khoa -> Thêm

 • Chỉnh sửa thông tin nha khoa

B2: Câp nhật thông tin nha khoa -> Cập nhật

 1. Loại mã thẻ

Giúp quản lý và thêm mới loại mã thẻ(nhóm sản phẩm) cho thẻ bảo hành

 • Chức năng “Thêm mới”

B1: Chọn “ Thêm mới”

B2: Nhập thông tin nhóm -> Lưu

Lưu ý: Ô màu vàng bắt buộc nhập

 1. Loại phục hình

Giúp quản lý và thêm loại phục hình

 • Thêm mới

B1: Chọn “Thêm mới”

 • B2: Nhập thông tin -> Thêm

 1. Xuất đĩa Labo

Giúp quản lý và thêm mới đĩa xuất cho labo

 • Thêm mới (Xuất đĩa cho labo)

B1: Chọn “ Thêm mới”

B2: Nhập thông tin -> Thêm

 • Cập nhật thông tin khách hàng vào thẻ

Giúp tạo thẻ bảo hành cho khách hàng

B2: Nhập thông tin khách hành -> Cập nhật

 • Lưu ý: Để tạo thẻ cho khách hàng thì phải tạo “ Loại phục hình, loại mã thẻ, nha khoa, hãng sản xuất” trước (đã hướng dẫn ở trên)

 • Thẻ đang bảo hành sẽ chuyển sang màu vàng

Last updated