Quản lý thành viên

  1. Danh sách người dùng

Giúp quản lý danh sách và thêm mới tài khoản có thể đăng nhập vào hệ thống.

  • Chức năng “ Thêm mới”

B1: Chọn “ Thêm mới”

B2: Nhập thông tin người dùng -> “ Thêm ngay”

  1. Đối tác

Giúp quản lý danh sách và thêm mới các labo.

  • Chức năng “ Thêm mới”

B1: Chọn “Thêm mới”

B2: Nhập thông tin đối tác -> Thêm

Last updated