Tin nhắn

Xem hoặc xuất dữ liệu tin nhắn

Chọn tin nhắn đến/tin nhắn trả về/ tin nhắn brandname trong menu tin nhắn -> EXPORT ->file dữ liệu tin nhắn sẽ được tải về máy

Last updated