Phân quyền Quản trị

Hướng dẫn setup quyền quản trị trên Zalo OA.

Đăng nhập

  • Truy cập vào link: https://oa.zalo.me.

  • Đăng nhập bằng số điện thoại đã đăng ký Zalo OA.

Click vào Danh sách OA của tôi để vào danh sách OA đã đăng ký.

Click vào tên Zalo OA để vào trang quản trị.

Phân quyền

Click vào Menu Quản lý để vào trang chi tiết của tài khoản dịch vụ Zalo OA.

Chọn Quản lý Admin.

Mời thành viên vào quản trị.

Nhập Số điện thoại và Kiểm tra thông tin người dùng.

Chọn nhóm quyền để set cho người dùng.

Sau khi gửi lời mời thành công thì cần chờ người được mời xác nhận.

Phía zalo của người được mời sẽ có thông báo, và khi Đồng ý thì hệ thống sẽ tự động phân quyền cho người dùng theo đúng nhóm quyền đã set.

Xem lại danh sách tài khoản quản trị trong hệ thống.

Lưu ý:

  • Trước khi phân quyền cho các tài khoản có vai trò Admin cần phải xác nhận rõ trách nhiệm.

  • BlueData không chịu trách nhiệm việc phân quyền quản trị sai và làm mất tài khoản OA của đối tác.

Last updated