Tin nhắn

  • Khách hàng nhắn tin tích điểm sẽ lưu lại trong menu Tin nhắn.

  • Gồm danh sách tin nhắn đến và tin nhắn trả về cho Khách hàng

  • Admin có thể cấu hình nội dung tin nhắn trả về cho Khách hàng trong menu Cấu hình.

  • Admin chủ động tìm thông tin để hỗ trợ khách hàng nhắn tin bị sai hoặc cần hỗ trợ khác…

Last updated